Nacionalne strategije obnove zgrada radi smanjenja potrošnje energije dobro napreduju

Zajednički istraživački centar (JRC) proveo je analizu strategija obnove zgrada koje su države članice Europske unije dostavile u okviru Direktive o energetskoj učinkovitosti. Ukupno, 74% nacionalnih strategija riješilo je zahtjeve Direktive na zadovoljavajući način, a 10 ih se smatra primjernima.

Zgrade su odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% emisija CO2 u Europskoj uniji. Smanjenje energetskih potreba zgrada neophodno je kako bi se ispunili ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova u Europi.


JRC je uime Glavne uprave Europske komisije za energetiku proveo detaljnu procjenu nacionalnih strategija obnove zgrada koje zahtijeva Direktiva o energetskoj učinkovitosti, a svrha im je povećati energetsku učinkovitost zgrada. JRC je procijenio i ocijenio usklađenost strategija s Direktivom i provjerio da li su svi zahtjevi riješeni na odgovarajući način u svakoj nacionalnoj strategiji.

Rezultati procjene nacionalnih strategija obnove zgrada su pozitivni. Studija je pokazala da 74% podnesenih strategija rješava glavne elemente Direktive o energetskoj učinkovitosti na zadovoljavajući način. Deset strategija (Češka, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Litva, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Velika Britanija) smatraju se primjernima. Samo šest strategija (Austrija, Bugarska, Poljska, Portugal i belgijske regije Valonija i Flandrija) "nisu u skladu", s obzirom na to da su najmanje dva zahtjeva nedovoljno zadovoljena. Međutim, treba napomenuti da neke od najslabijih strategija dolaze iz država članica koje su tradicionalno "jake" kad se radi o mjerama energetske učinkovitosti. To bi moglo značiti da je problem u izvještavanju, koje nije uspjelo ispravno prikazati stanje nacionalnih mjera za obnovu zgrada, a ne u samim mjerama.

Države članice revidirat će strategije 2017. godine te svake tri godine nakon toga.

Više informacija: JRC