Europska komisija objavila strateški dokument o integriranom pristupu kulturnoj baštini

U strateškom dokumentu pod naslovom Prema integriranom pristupu kulturnoj baštini za Europu, koji je Europska komisija objavila 22. srpnja navodi se da je ovaj sektor na „prekretnici” zbog smanjenja javnih proračuna, pada sudjelovanja u tradicionalnim kulturnim aktivnostima i diverzifikacije moguće publike zbog urbanizacije, globalizacije te tehnoloških promjena. Međutim, u njemu se ističu i prilike država članica te dionika za užu prekograničnu suradnju kako bi se osiguralo da se kulturnom baštinom više pridonosi održivom rastu i stvaranju radnih mjesta.


U izvješću se poziva na snažniju suradnju na razini EU-a u dijeljenju ideja i najbolje prakse, što se može odraziti na nacionalne politike u području baštine i upravljanje baštinom na nacionalnoj razini. U njemu se također pozdravlja pristup utvrđen u Direktivi EU-a o procjeni utjecaja na okoliš kojim se zahtijeva da se uzme u obzir utjecaj projekata na kulturnu baštinu, kao i Uredba o općem skupnom izuzeću kojom se omogućuje državna potpora tom sektoru. U izvješću se potiče sličan pristup podupiranju baštine u širem kontekstu kreiranja politika na razini EU-a te nacionalnoj i regionalnoj razini.

Kulturna se baština već unaprijedila od znatnih sredstava EU-a, uključujući 3,2 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljenih od 2007. do 2013. Među programima kojima je dodijeljena potpora bili su veliki konzervatorski radovi na Partenonu i u Pompejima. Programima EU-a osigurane su dodatne 1,2 milijarde eura za ruralnu baštinu i oko 100 milijuna eura za istraživanja u području baštine. Očekuje se da će se kulturna baština unaprijediti od još većih ulaganja EU-a od 2014. do 2020., na primjer preko europskih strukturnih i investicijskih fondova (s ukupnim proračunom od 351 milijardu eura za regionalnu politiku), programa Obzor 2020. (80 milijardi eura za istraživanja) i programa Kreativna Europa (1,5 milijardi eura za kulturne i kreativne industrije).

U mnogim područjima povezanima s kulturnom baštinom poput lokalnog i regionalnog razvoja, obrazovanja, potpore MSP-ovima i turizma također postoje velike političke prilike te mogućnosti financiranja. Štoviše, turizam u Europskoj uniji vrijedan je 415 milijardi eura godišnje i njime se stvara 15 milijuna radnih mjesta od kojih su mnoga izravno ili neizravno povezana s baštinom. Oko 27 % putnika u Uniji koji su sudjelovali u istraživanju Eurobarometar o turizmu (u svibnju 2011.) izjavilo je kako im je kulturna baština ključan čimbenik pri odabiru turističkog odredišta.

Više informacija pročitajte ovdje.