Povjerenik Hahn poziva građane Europske unije na pomoć pri osmišljavanju budućeg plana EU-a za razvoj gradova

Povjerenik Europske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn poziva građane EU-a da podijele svoja mišljenja o planu EU-a za razvoj gradova (njegovu obliku i načinu provođenja). Povjerenik potiče široku uključenost dionika i gradskog stanovništva u javnoj raspravi uz formalnu Komunikaciju koju je Europska komisija nedavno objavila. To je rezultat sve češćih poziva da se gradovi više uključe u osmišljavanje politika EU-a te da se bolje uskladi način na koji europske institucije odgovaraju na urbane izazove.
 

U Komunikaciji Komisije „Urbana dimenzija politika EU-a” opisuju se stanje u gradovima EU-a, urbana politika država članica i globalna dimenzija urbanizacije. Ističe se da se u planu EU-a za razvoj gradova trebaju odraziti opći ciljevi EU-a te dopuniti nacionalne politike država članica.

Povjerenik Johannes Hahn, odgovoran za regionalnu i urbanu politiku EU-a, izjavio je: „Budući da u Europi više od dvije trećine ljudi živi u gradovima, u okviru naše reforme kohezijske politike EU-a pitanje gradova i njihova razvoja s pravom je uvršteno među političke prioritete. Planom EU-a za razvoj gradova otišlo se i korak dalje – sada želimo čuti mišljenje ključnih dionika te samog stanovništva koje živi u gradovima. Smatramo da će unapređenjem uloge gradova u donošenju naših politika EU moći bolje odgovoriti na promjenjive potrebe ne samo onih koji žive u gradskim područjima, već i mnogih koji žive izvan gradova, a ovise o njihovim uslugama.”

Iako 72 % ukupnog stanovništva Europske unije živi u gradovima i predgrađima, taj će broj do 2050. vjerojatno biti viši od 80 %. U Komunikaciji se navodi da više od dvije trećine svih politika EU-a izravno ili neizravno utječe na gradove – primjerice, u području prometa, energetike i okoliša. Planom za razvoj gradova ciljalo bi se na integriraniji pristup političkom razvoju kako bi se osigurala dosljednost i izbjegle neusklađenosti.

Javno savjetovanje otvoreno je do 26. rujna 2014., a postavljaju se ključna pitanja poput: Zašto je potreban plan EU-a za razvoj gradova? Koliki bi stupanj usredotočenosti trebalo postići? Gdje bi se djelovanjem EU-a mogla ostvariti najveća dodana vrijednost? Treba li gradove uključiti u donošenje politika? Ako treba, na koji način?

Više informacija pročitajte ovdje.